STRONA MAJDANU STAREGO I NOWEGO
STOWARZYSZENIE "KLUCZ"


 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.           Stowarzyszenie Regionalne „KLUCZ” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

2.           Stowarzyszenie działa na rzecz Majdanu Nowego, Majdanu Starego, Rogali i sąsiednich miejscowości ziemi biłgorajskiej.

3.           Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

4.           Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony

5.           Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

 

§ 2

1.           Siedzibą Stowarzyszenia jest Majdan Nowy.

2.           Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.           Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z prawem miejscowym

 

§ 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci uzupełnionych w miarę potrzeby danymi osobowymi i adresowymi.

 

§ 5

1.           Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

2.           O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w pkt. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

 

ROZDZIAŁ I.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1.           Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju miejscowości Majdan Nowy, Majdan Stary i Rogale.

2.           Tworzenie warunków dla ich rozwoju.

3.           Pomoc i rozpowszechnianie wśród społeczności praktycznej informacji z dziedziny przedsiębiorczości.

4.           Pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących indywidualne osoby, rodziny, producentów, przedsiębiorców oraz rolników.

5.           Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce

6.           Promowaniu inicjatyw gospodarczych wspierających walkę z bezrobociem.

7.           Restrukturyzacja lokalnego rynku pracy m.in. poprzez:

a)     wspieranie i promocję przedsiębiorczości,

b)    współpracę z instytucjami oświatowymi i edukacyjnymi

c)     poszukiwanie możliwości współpracy z samorządami terytorialnymi

8.           Wspieranie osób bezrobotnych w poznaniu rynku pracy, nabyciu umiejętności poszukiwania pracy, przekwalifikowaniu się lub podnoszeniu kwalifikacji,  w znalezieniu pracy.

9.           Integracja ludzi zajmujących się problematyką walki z bezrobociem, rozwojem małej przedsiębiorczości oraz tworzeniem nowoczesnych metod i mechanizmów funkcjonowania rynku pracy.

10.       Rozwijanie świadomości w zakresie przepisów regulujących stosunki pracy.

11.       Rozwój kulturalny miejscowości.

12.       Wykorzystanie dla potrzeb turystyki, rekreacji i sportu naturalnych walorów i zabytków miejscowości.

13.       Propagowanie zdrowego trybu życia.

14.       Edukacja tolerancji i poszanowania odrębności światopoglądowej i kulturowej.

15.       Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.

 

(...)

    


Pomysł i wykonanie Grzegorz Dziura