Powrót na stronę głównąWstępInformacje historyczne o MajdanieZabytki MajdanuOchotnicza Straż Pożarna w Majdanie StarymMAJDAN STARY NA HISTORYCZNYCH FOTOGRAFIACHWPISZ SIĘ DO KSIEGI GOŚCISpecjalne podziękowania dlaNapisz do właściciela strony


STRONA MAJDANU STEREGO I NOWEGO
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA


 

Idea powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie narodziła się po masowym pożarze w 1925 r. Z inicjatywy Wincentego Grota Gizgesa, inżyniera budowniczego pracującego w Zarządzie Klucza Ordynacji Zamojskiej, w dniu 28 lutego 1926 roku została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Księżpolskim.
W skład pierwszego Zarządu Straży weszły następujące osoby:

  • Prezes O.S.P. - Tadeusz Ossowski, Administrator Klucza Ordynacji Zamojskiej
  •  Naczelnik O.S.P. - Wincenty Wiesław Grot Gizges, inżynier architekt Ordynacji Zamojskiej
  •  V-ce Prezes O.S.P. - Franciszek Drozdowski, rolnik z Majdanu
  •  Skarbnik - Olga Gettingerówna - kierowniczka Publicznej Szkoły Powszechnej w Majdanie Starym
  •  Sekretarz - Willi Millbrandt - pracownik Ordynacji Zamojskiej

Zacytuję pierwszy protokół z posiedzenia członków - założycieli O.S.P. w Majdanie:

"Do Okręgowego Związku Straży Pożarnej w Biłgoraju
Załączając odpis protokołu Pierwszego Zgromadzenia Walnego Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Księżpolskim z dnia 28 lutego 1926 roku, mamy zaszczyt prosić o przyjęcie nas w poczet Członków Okręgowego Związku Straży Pożarnych, o decyzji swojej prosimy nas powiadomić i jednocześnie nadesłać nam instrukcję dla prawidłowego funkcjonowania Straży".
Zarząd O.S.P. działał bardzo prężnie więc w ciągu jednego roku Straż miała 30 członków czynnych i 53 członków popierających (wśród nich był Hrabia Maurycy Zamojski, który ofiarował na budowę remizy 1000 złotych oraz ręczną sikawkę).
Ochotnicza Straż Pożarna bardzo szybko się rozwijała, zarówno pod względem szkoleniowym i bojowym, jak i pod względem szerzenia kultury w okolicy. Przy Straży zorganizowany został Zespół Teatralny, który prowadziła rodzina Gizgiesów (szczególnie Ewelina Gisgiesówna - siostra Wincentego Grot Gisgesa, przewodnicząca Macierzy Szkolnej) i nauczycielki: Olga Gettingerówna (kierowniczka Szkoły Powszechnej) i Zofia Krawiecka. Zespół Teatralny przedstawienia organizował w Majdanie, jak również jeździł z występami gościnnymi (znakomite rezultaty uzyskiwał np. w Zwierzyńcu).


Od początku powstania O.S.P. członkowie Straży starali się o remizę, gdzie mogłyby się znaleźć pomieszczenia dla wyposażenia O.S.P. i inne. Zachował się dokument z zebrania wiejskiego z dnia 22 grudnia 1927 roku w którym gospodarze Numerów tabelowych od 1 do 23-go podjęli następującą uchwałę:
"Zebrani uchwalają oddać tytułem darnym na wieczystą własność Towarzystwa Straży Pożarnej we wsi Majdan Stary z ogólnych gruntów, plac o powierzchni ok. 880 metrów kwadratowych w granicach następujących: od zachodu równolegle do parkanu kościelnego w odległości od niego około 22 metrów bieżących, od północy linia graniczna pastwisk z pozostawieniem pasa na drogę wiejską szerokości 8 metrów, od południa ścieżka kościelna, wysadzana wierzbami, a od wschodu linia równoległa do granicy zachodniej mniej więcej w połowie nr tabelowego 7-go na pobudowanie remizy i sal potrzebnych na przedstawienia, zebrania i odczyty z tym, że w pobudowanym gmachu będzie korzystać bezpłatnie wieczyście z lokalu odpowiedniego Czytelnia Polskiej Macierzy Szkolnej w Majdanie. Zebrani wyróżniają Stanisława Luchowskiego - sołtysa i Jana Koperwasa do zawarcia odpowiedniego aktu darowizny rzeczonego placu na rzecz Towarzystwa Straży Pożarnej w Majdanie".
Wydział Powiatowy w Biłgoraju na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 1928 roku niniejszą uchwałę zatwierdził jako prawomocną.
W 1928 roku położono kamień węgielny pod budowę remizy i jak można przeczytać w dokumencie z tamtych czasów "Bogu Najwyższemu na chwałę, Ojczyźnie na pożytek, a Braciom na wspomnienie w radosną 10 rocznicę wyzwolenia Polski z pęt wiekowej niewoli, to jest w dniu 11 listopada 1928 roku na placu, ofiarowanym przez gospodarzy z Majdanu Starego, założono kamień węgielny pod budowę domu Ochotniczej Straży Pożarnej i Polskiej Macierzy Szkolnej, który według woli ofiarodawców i pragnień wszystkich mieszkańców, ma służyć po wieczne czasy jako ostoja polskości, siedlisko kultury i podstawa skutecznej obrony przed ogniem, ciemnotą, nędzą i nienawiścią.
Rozpoczęte w dniu dzisiejszym dzieło podejmują się prowadzić i z pomocą Bożą szczęśliwie zakończyć istniejące w Majdanie organizacje, za które podpisują się:

ˇ        W imieniu parafii - ks. proboszcz Jan Ołdak Członek dozoru: Józef Zań

ˇ        W imieniu Publicznej Szkoły Powszechnej - kierowniczka Olga Gettingerówna i nauczyciel Wiktor Adam Wodziński

ˇ        W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej - prezes Tadeusz Ossowski i naczelnik O.S.P. Wincenty Grot Gizges

ˇ        W imieniu Polskiej Macierzy Szkolnej - sekretarka Zofia Krawiecka

ˇ        W imieniu Kółka Rolniczego - prezes Franciszek Millbrandt i v-ce prezes Michał Markowicz"

Powyżej zdjęcia z budowy remizy

Remiza O.S.P. została oddana do użytku w 1932 r. (przyczynili się do tego przede wszystkim mieszkańcy m.in. przepracowując dużą ilość dniówek czynem).

 

Powyżej przedstawiam opisywaną remizę strażacka dzisiaj. Oprócz rzeczonej remizy w latach 60-tych została rozpoczęta budowa nowej remizy strażackiej i w roku 1971 21 listopada na 45 lecie OSP w Majdanie Nowa Remiza została oddana do użytku, więc teraz strażacy mają do dyspozycji dwa budynki. Należy nadmienić, że w czynach społecznych wypracowano 600 tysięcy złotych, strażacy pracowali po 3 dniówki w pobliskiej Cegielni Markowicze przy produkcji cegły (zapłatą była cegła użyta do budowy remizy. Cała jednostka wykonywała wszelkie roboty niefachowe przy budowie. Strażacy przepracowali też po kilkanaście dni przy budowie. Po generalnym remoncie starszej remizy w latach 80-tych przyjęła ona nazwę domu ludowego i służy społeczności Majdańskiej jako miejsce spotkań, wesel i zebrań. Niestety w tym miejscu muszę z żalem nadmienić, że nie da się zaobserwować większego animuszu zarówno strażaków jak i mieszkańców do lepszego  wykorzystania budynków, mam nadzieję, że jest to okres przejściowy i wszyscy czekają na (przynajmniej) kilka osób gotowych do zaktywizowania społeczności i wykorzystywania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem i na cele wyższe.
Poniżej pokazuję obie remizy w roku 2002.

Wracając do tematu, a raczej do lat międzywojennych po zlikwidowaniu Klucza Ordynacji Zamojskiej (rok 1933) zasłużone rodziny Ossowskich i Gizgesów wyjechały, a Zarząd Straży Pożarnej został obsadzony przez miejscowych strażaków.
W 1934 roku na Prezesa O.S.P został wybrany ówczesny ks. proboszcz Mikołaj Kostrzewa, a Naczelnikiem O.S.P. Został jego brat Władysław Kostrzewa. Po chwili marazmu Straż wróciła do dawnego blasku pod względem bojowym i kulturalnym. W roku 1938 funkcję naczelnika powierzono dotychczasowemu jej członkowi Michałowi Koperwasowi, który tę funkcję pełnił do 1945 roku. Funkcje prezesa w roku 1938 objął Jan Cios. Lata okupacji Straż Majdańska przechodziła podobnie jak inne jednostki. Niemal wszyscy druchowie byli partyzantami i zbrojnie dawali odpór okupantowi. Spośród strażaków w walce z okupantem zginęło 7 druchów. Po wyzwoleniu Prezesem OSP został wybrany Franciszek Adamek, a Naczelnikiem Kuczma Jan. O stronę kulturalną i artystyczną zadbała Zofia Krawiecka. Straż Pożarna uzyskuje motopompę "Hydra" i pomimo tego że była ona dosyć sfatygowana jest wielką radością dla miejscowych druchów. Po likwidacji Zarządów OSP w roku 1954 komendantem został Jan Sarzyński, a po ponownym przywróceniu Zarządów prezesem został Józef Skwarek, a naczelnikiem Franciszek Błazik (który zadbał o stronę szkoleniową naszej jednostki). W tamtych latach rodzi się potrzeba zakupu samochodu bojowego. Z dochodów wypracowanych na organizacji imprez i za składki miejscowego społeczeństwa (Majdanu Starego, Nowego i Rogali) zostaje zakupiony samochód "Dodge", który chociaż pochodził z demobilu -  wcześniej ciągnął działa, a teraz z równą łatwością pozwalał na dojechanie do pożaru. Kierowcą "Dodge'a" zostaje Józef Dziura. Oprócz "Dodge'a" Straż uzyskuje nową motopompę "Polonia", czym zwiększa swoją sprawność bojową. W roku 1962 Prezesem OSP zostaje Jan Rak a Naczelnikiem Furmaniak Kazimierz (który funkcję tą sprawował do lat 80-tych). W roku 1964 Prezesem zostaje Kukiełka Franciszek i w tym czasie przeprowadzono remont remizy i zrobiono garaż na samochód. Jak wcześniej nadmieniłem zaczęto też budowę nowej remizy. W roku 1968 Prezesem został Henryk Szcząchor. Wtedy też jednostka wzbogaciła się o samochód bojowy GMAM i motopompę M-400. W roku 1972 Prezesem zostaje wybrany Żerebiec Wacław, a następnie Stanisław Solak. Na szczególną uwagę zasługuje fakt powstania w tych latach drużyny żeńskiej z Katarzyną Blicharz na czele - bardzo zdyscyplinowanej, sprawnej w ćwiczeniach bojowych i pod żadnym względem nie pozostająca w tyle za swymi kolegami. Jest też ozdobą jednostki, nie bez znaczenia też dla wizerunku straży.

W roku 1977 Prezesem został Bronisław Wróbel. 22 lipca 1978 r. na podstawie par. 4 ust. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych (z dn. 9 marca 1956 roku w sprawie ustanowienia wzorców sztandarów straży pożarnych) Naczelnik Gminy Księżpol nadał Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Starym - jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej dla PRL i jej obywateli.

Sztandar Majdańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej prezentowany przez Kazimierza Mruka.
Następnie funkcję Prezesa  obejmuje Franciszek Ćmiel, a później Szcząchor Henryk. Następuje też zmiana naczelnika - Kazimierza Furmaniaka zastępuje Jan Cios (pełniący tą funkcję do tej pory). W latach następnych funkcję prezesa pełnią: Szabat Jan, Cios Stanisław i Szcząchor Eugeniusz.
Od 1999 r. funkcję prezesa OSP pełni Krzysztof Blicharz.

Na zdjęciu obok widzimy obecnego prezesa Krzysztofa Blicharza i naczelnika Jana Ciosa


 

 

 

      

Warto na pewno dodać, że miejscowa OSP została odznaczona medalem "Za zasługi dla pożarnictwa"


- Zdjęcia obchodów 80-lecia OSP Majdan  - 2006.07.23

- Zdjęcia obchodów 85-lecia OSP Majdan  - 2011.07.31


Pomysł i wykonanie Grzegorz Dziura